o nás     oprávnění k podnikání      katalog odpadů       kontakty                                 úvod

 

Katalog odpadů

Seznam druhů odpadů podle Vyhlášky číslo 381/2001 Sb. Katalog odpadů se kterými je v zařízení nakládáno

 Nebezpečné odpady jsou označeny symbolem  * 

Katalogové číslo                Název odpadu
09                                     Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01*                          Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 04*                          Roztoky ustalovačů
09 01 07                           Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

15 01                                Obaly
15 01 10*                         Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly   
                                         těmito látkami znečištěné         
                   

15 02                                Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
                                         ochranné oděvy           

15 02 02*                         Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtru
                                         jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
                                         znečistěné nebezpečnými látkami                                     

16 02                                Odpady z elektrického a elektronického zařízení 
16 02 13*                        
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená
                                        
pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 (vyřazená výpočetní technika)                       
16 06                                Baterie a akumulátory

16 06 01*                         Olověné akumulátory                                     
16 01 02*                          Nikl-kadmiové baterie a akumulátory             
16 06 04                           Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160603)
16 06 05                           Jiné baterie a akumulátory

 18 01                                Odpady z porodnické péče, diagnostiky, z léčení nebo prevence léčení lidí
18 01 01*                         Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 01 02*                         Části těla a orgány, včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)
18 01 03*                          Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevence infekce
18 01 04                           Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevence infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
18 01 06*                          Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 07                           Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
18 01 08*                          Nepoužitelná cytostatika
18 01 09                           Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
18 01 10*                          Odpadni amalgam ze stomatologické péče

19 08                                Odpady z čistíren odpadních vod jeden neuvedené
19 08 01                           Shrabky z česlí
19 08 13*                         Kaly z jiných způsobu čistění průmyslových odpadních vod
                                         obsahující nebezpečné látky

 20                                                                           Komunální odpad (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru

20 01 21*                          Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 27*                          Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28                           Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

 

Hledáte rychlou, spolehlivou a kvalitní službu ?   Pak vítejte na našich stránkách.